Mongodb 删除数据库

本节我们来学习下 MongoDB 如何删除数据库。

基本语法

db.dropDatabase()

假设你已经进入到某个数据库(use xxx)中,就可以执行上面的代码。

实例演示

删除名称为 blog 的数据库。

> use blog
switched to db blog

> db.dropDatabase()
{ "dropped" : "blog", "ok" : 1 }

# 数据库已经删除
> show dbs
admin    0.000GB
config   0.000GB
iBlog_v2  0.000GB
local    0.000GB
navigation 0.000GB
nodekb   0.000GB

这篇文章是否帮助到你? Yes No

发表评论